Nezbavětice
Nezbavětice

2016

Na prosincovém zasedání zastupitelstva obce (předběžný termín konání čtvrtek 10.12.2015) bude projednán návrh rozpočtu obce pro rok 2016.

Na straně návrh předpokládá mírný růst daňového výnosu o 2.2%. Tento růst je nižší než skutečné hodnoty k listopadu 2015, tedy jedná se o předpoklad poměrně konzervativní. U ostatních položek se předpokládá pouze to, co je podloženo stávajícími smlouvami, anebo zákonem, tedy žádné dotace, prodeje pozemků, ani jiné mimořádné příjmy zahrnuty nejsou.

Na straně výdajů návrh předpokládá všechny běžné výdaje vztahující se k činnosti obce a vedle toho následující investice nebo údržbu majetku:

  • náklady na výstavbu nové kanalizace v ulici k hasičské zbrojnici ve výši 1 547 tisíc Kč (dodatkem ke smlouvě sníženy o cca 100 tisíc Kč, dalších 300 tisíc Kč kryje dotace od Plzeňského kraje zařazená již do příjmů roku 2015)
  • výsadbu a údržbu lesních porostů - 60 tisíc Kč
  • drobné vysprávky místních komunikací - 50 tisíc Kč
  • opravu zvoničky na návsi - 19 tisíc Kč
  • ozelenění v areálu sportoviště - 40 tisíc Kč
  • nákup vybavení pro SDH Nezbavětice - 50 tisíc Kč
  • nespecifikované rezervy - 70 tisíc Kč

Předpokládaný schodek hospodaření v roce 2016 ve výši 695 tisíc Kč je tedy spíše pesimistickým odhadem. Bude kryt z přebytku předchozích let, který v současnosti (listopad 2015) dosahuje cca 3.4 milionu Kč.

Návrh rozpočtu byl bez dalších úprav schválen usnesením zastupitelstva č. 15/20/2015 na zasedání dne 10. prosince 2015.

1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 schválené na zasedání zastupitelstva dne 4. února 2016. Na straně příjmů opatření zahrnuje prodej stavební parcely kat.č. 47/41 (výtěžek je automaticky přesunut do Fondu infrastruktury a investic, nestává se součástí běžného rozpočtu a tyto peníze lze následně vynaložit jen konkrétním rozhodnutím zastupitelstva).

Na straně výdajů jsou zahnruty výdaje na zpracování projektu a podání dotace na stavbu místních komunikací u Ministerstva pro místní rozvoj, konkrétně na komunikaci v úseku od domu č.p. 83 ke křižovatce k odbočce k prodávaným stavebním parcelám. Dále pak výdaje na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro realizaci stavby navazujícího úseku kanalizace (připojení nových stavebních parcel na stávající stokovou síť). Úhrada daně z nabytí nemitých věcí k výše uvedenému prodeji parcely kat.č. 47/41. Nárůst výdajů na místní správu způsobený novelizací mzdové vyhlášky vztahující se na úředníky státu a samospráv.

Celková bilance opatření činí +792,7 tisíce Kč.

2/2016

Rozpočtové opatření č. 2/2016 schválené na zasedání zastupitelstva dne 24. března 2016. Jednalo se o opatření převážně administrativního charakteru, kterým se opravovalo zařazení výdajů do paragrafů, anebo se doplňovaly menší příjmy a výdaje vycházející z dříve schválených usnesení zastupitelstva.

Na straně příjmové jsou zahrnuty především příspěvky občanů na stavbu kanalizace v ulici k hasičské zbrojnici (za jednotlivé přípojky). Dále pak vyšší příjmy za pronájem sálu v kulturním zařízení.

Na straně výdajové pak dochází k administrativnímu přesunu mezi paragrafy 1031 a 1032 na doporučení auditora, Ing. Jana Nozara. Podobně je přesunuta i částka 46,45 tisíce Kč z paragrafu 2321 na 3633. Zde se jedná o chybné zařazení úhrady za zřízení plynového řadu v ulici pod hřištěm. Současně je položka 3633 posílena o 32 tisíc Kč vyčleněných na úhradu přeložky sdělovacího kabelu společnosti CETIN a.s. v ulici k hasičské zbrojnici vyvolané stavbou kanalizace v zeleném pásu podél komunikace, kde byl telefonní kabel natažen nevhodně. Dále jsou vyčleněny prostředky na úhradu poplatku za zprostředkování prodeje stavební parcely kat.č 47/41, viz předchozí rozpočtové opatření č. 1/2016.

Celková bilance opatření -17,39 tisíce Kč.

3/2016

Rozpočtové opatření č. 3/2016 schválené na zasedání zastupitelstva dne 30. června 2016.

Na straně příjmů opatření zahrnuje prostředky získané prodejem stavební parcely kat.č 47/40. Dále dotaci na vybudování optického spoje mezi budovou kulturního zařízení a obecního úřadu, jak ji poskytl Plzeňský kraj.

Na straně výdajů hlavní položkou je uvolnění částky 1 642 tisíc Kč na stavbu navazujícího úseku kanalizace včetně přípojek, kterým se převážně připojují prodávané stavební parcely. Tyto prostředky budou uvolněny z Fondu infrastruktury a investic. Dále pak je zahrnuta úhrada nákladů na provedení optického spoje (v rámci této stavby bude umožněno i pozdější "zafouknutí" optických vláken pro občany), viz výše, úhrada daně z nabytí nemovitých věcí a provize realitní kanceláři související s prodejem parcely kat.č 47/40 a pořízení licence na software ASPI (na zkušební dobu jednoho roku).

Mimoto opatření zahrnuje formální úhradu a přijetí daně z příjmů právnických osob za obec, jejíž zahrnutí doporučil auditor provést.

Celková bilance opatření činí -812,03 tisíce Kč.

4/2016

Rozpočtové opatření č. 4/2016 schválené na zasedání zastupitelstva dne 22. září 2016.

Na straně příjmů je zahrnut výnos nepředpokládané, kalamitní těžby v obecních lesích vyvolané rozšířením kůrovce po předchozím suchém roce 2015.

Na straně výdajů jsou zahrnuty vícenáklady na opravu povrchů komunikace v ulici k hasičské zbrojnici, kde výměra opravovaných překopů po rekonstrukci kanalizace a pokládce optického kabelu podstatně přesáhla předpoklad. Dále vícenáklady na opravu zvoničky, kde byla provedena oprava omítek ve větším rozsahu a také byla oproti plánu prodloužena opěrná zídka. Náklady na pořízení komunální techniky, konkrétně vleku za traktor o nosnosti 5t, který byl pořízen, jelikož dosavadní kára se sklápěním v řadě případů nestačila potřebám odvozu zeminy při výkopech atp. Vícenáklady na údržbu účetního SW Gordic (v této oblasti nabízí své služby poměrně málo společností, proto cena dalece překračuje údržbu účetních software pro podnikatelské subjekty).

Celková bilance opatření činí -43,58 tisíce Kč.

5/2016

Rozpočtové opatření č. 5/2016 schválené na zasedání zastupitelstva dne 27. října 2016.

Na straně příjmů zahrnut (dodatečně) příspěvek na volby do krajských voleb a dotace od Plzeňského kraje na provedení stavby komunikace na parcele kat.č. 47/33 (pro obsluhu prodávaných stavebních parcel).

Na straně výdajů vyjma formálního přesunu mezi paragrafem 3613 a 6171 nákladů na nájem prostoru pro uskladnění komunální techniky a výdajů na volby do krajského zastupitelstva (plně krytého výše uvedeným příjmem, zbytek dotace bude vrácen v roce 2017) je především zahrnuta částka 989 tisíc Kč na stavbu komunikace na parcele kat.č. 47/33, která proběhne v závěru roku 2016. Tento výdaj bude hrazen z Fondu infrastruktury a investic.

Celková bilance opatření -706,78 tisíc Kč.

6/2016

Rozpočtové opatření č. 6/2016 schválené na zasedání zastupitelstva dne 1. prosince 2016.

Na straně příjmů jsou zahrnuty rozdíly mezi předpokládanými a uskutečněnými daňovými výnosy. Tyto výnosy oproti předpokladu jako celek vzrostly o 295 tisíc Kč, což byl již natolik podstatný rozdíl, že jej správce rozpočtu, pí Růžena Krásná, navrhla opatřením do rozpočtu zahrnout. Dále došlo k administrativnímu přesunu přijaté dotace od Plzeňského kraje z neinvestiční na investiční transfer (zhotovení nové místní komunikace je nutně investicí, původní zařazení nebylo správné).

Na straně výdajů došlo k mírnému zvýšení výdajů na práce v lese a přesunu mezi paragrafy 1031 a 1032. Zastupitelé dále uvolnili prostředky na úhradu víceprací spojených se stavbou druhé etapy kanalizace. Vícenáklady byly z části způsobeny nutností odstranit náletovou zeleň, především však špatným podložím, kdy ve větších hloubkách musel být výkop proti předpokladu prohlouben o 0.5 m, navezeno kamenivo, na nějž byla položena geotextilie a teprve pak samotná kanalizační trubka. Pokládka bez tohoto dodatečného lože by bývala způsobila ztrátu předepsaného sklonu stoky (pouze 0.8% v části trasy) při hutnění výkopu nad potrubím. Provedení těchto víceprací bylo sjednáno po schválení ze strany stavebního dozoru.

Zastupitelé také schválili urychlené provedení rekonstrukce kuchyně v pohostinství, výměny veškerých instalací a pořízení nového nábytku v ceně 144 tisíc Kč, administrativní přesun příspěvku na stavbu přístřešku na nářadí poskytnutého SK Nezbavětice mzi paragrafy 3412 a 3419 a zvýšení výdajů na elektřinu pro veřejné osvětlení (k platbě za prosinec 2015 došlo až v roce 2016, cena energie a spotřeba osvětlovací soustavy zůstávají bez větších změn).

Celková bilance opatření činí 84,56 tisíc Kč.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Video medailonek obce Nezbavětice

Virtuální prohlídka Nezbavětic

virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
1
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
1
29
1
30

Meteostanice

Internet v obci zajišťuje

Radynet

Realitní monitor