Nezbavětice
Nezbavětice

Změna ÚP č. 1

Verze po úpravách 4/2022 k opakovanému veřejnému projednání

UP_Nezbavetice_zmena_c_1_B_c_vykres_predpokladanych_zaboru_pudniho_fondu

Nezbavetice_zmena_1

UP_Nezbavetice__zmena_c_1_A_b_hlavni_vykres_b_2_koncepce_verejne_infrastruktury

UP_Nezbavetice__zmena_c_1_B_b_koordinacni_vykres

UP_Nezbavetice_zmena_c_1_A_a_vykres_zakladniho_cleneni_uzemi

UP_Nezbavetice_zmena_c_1_A_b_hlavni_vykres_b_1_urbanisticka_koncepce_a_koncepce_usporadani_krajiny

UP_Nezbavetice__zmena_c_1_A_c_vykres_verejne_prospesnych_staveb_opatreni_a_asanaci

 

Níže naleznete pracovní verzi ke změně ÚP č.1  zpracovanou ing. arch. Petrem Taušem v roce 2020

Změna_č1 (222.89 kB)

UP_Nezbavetice_ zmena_c_1_A_b_hlavni_vykres_b_2_koncepce_verejne_infrastruktury (948.08 kB)

UP_Nezbavetice_ zmena_c_1_A_c_vykres_verejne_prospesnych_staveb_opatreni_a_asanaci (983.41 kB)

UP_Nezbavetice_ zmena_c_1_B_b_koordinacni_vykres (1.24 MB)

UP_Nezbavetice_zmena_c_1_A_a_vykres_zakladniho_cleneni_uzemi (983.33 kB)

UP_Nezbavetice_zmena_c_1_A_b_hlavni_vykres_b_1_urbanisticka_koncepce_a_koncepce_usporadani_krajiny (957.21 kB)

UP_Nezbavetice_zmena_c_1_B_c_vykres_predpokladanych_zaboru_pudniho_fondu (885.29 kB)

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ 2014_2018

 

Historie vzniku změny ÚP č.1

V průběhu března 2018 se souběhem okolností ukázalo, že bude nutno přistoupit k úpravě platného územního plánu obce. Jednak Magistrát města Plzně začal připravovat vyhodnocení dosavadního naplňování územního plánu, přičemž byla zjištěna z jeho strany řada závad. Dále p. Václav Kvídera požádal obec o vyjádření k záměru výstavby rodinného domu na jednom z pozemků platným ÚP vymezeným ke stavbě, kde však chybí územní studie. A konečně Ředitelství silnic a dálnic začalo s přípravou technické studie k přeložce silnice I/19 v celé její délce nacházející se na území našeho katastru. Předpokládaný termín dokončení této studie je září 2018, přičemž se jeví jako vhodné zahrnout novou studii do revidovaného územního plánu.

Z těchto důvodů zastupitelé uložili představitelům obce, aby se pustili do přípravy změny č. 1 územního plánu.

Záměry projednané předběžně za zasedání ZO dne 12. dubna 2018:

 1. (automaticky při zpracování každé změny ÚP) aktualizace vymezení zastavěného území
 2. zahrnout aktuální podobu plánované přeložky silnice I/20 (při zachování současného koridoru vymezené v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje)
 3. oprava nesprávně označeného území u hranice s katastrem obce Losiná -> změna na lesní porost
 4. oprava chyby v textové části, pro kterou nelze ve veřejných prostranstvích umisťovat novou technickou infrastrukturu
 5. (požadavek ŘSD) zahrnout revidovanou podobu přeložky silnice I/19, podklady budou ze strany ŘSD poskytnuty zřejmě v září 2018, podmínkou zapracování do změny č.1 je možnost vyhnout se zpracování tzv. SEIA (zjednodušeného posouzení vlivu na životní prostředí), které by proces schválení změny územního plánu výrazně prodloužilo a současně vystavilo možným komplikacím, v tomto případě by revize přeložky I/19 byla do územního plánu zapracována zřejmě samostatně v rámci pozdější změny č. 2)
 6. zvětšení minimálního podílu zeleně v zástavbě z 20% na 40% plochy (jedná se stále o poměrně mírný požadavek, například na parcele o 1000 m2 by zastavěno smělo být 600 m2, což dalece přesahuje běžné potřeby)
 7. (doporučení Odboru stavebně správního Magistrátu města Plzně) snížení rozlohy ploch pro obytnou výstavbu
 8. úprava umožňující provedení rektifikace křižovatky u zemědělského areálu, odbočka tzv. do Houvozu, která je nyní velmi nepřehledná
 9. doplnění ochranných příkopů nad intravilánem obce, tedy západním směrem, a jejich označení za veřejně prospěšné stavby
 10. vymezení ploch pro retenci srážkových vod tamtéž
 11. rozšíření území pro možné umístění čistírny odpadních vodtak, aby v případě dohody s vlastníky pozemků bylo možné budoucí ČOV umístit do jisté míry blíže obci a současně na druhé straně vodoteče, než je nyní plánováno (za účelem snížení investičních nákladů)
 12. zvážení úpravy umístění vodojemu, nově do areálu Škalky, kde prochází stávající vodovod a pozemky jsou ve vlastnictví obce, bude-li to projektantem posouzeno jako výhodné též z technického hlediska
 13. zenesení studie nového rybníka pode vsí do ÚP

V návaznosti na změnu územního plánu bude zřejmě zpracována územní studie k části, případně ke všem plochám umožňujícím další výstavbu rodinných domů. Zpracování této studie je podmínkou jejich využití a současně zabezpečí, aby budoucí výstavba umožňovala umístění komunikací, veškerých technických sítí a dalších obslužných objektů.

Další podněty shromážděné před zasedáním dne 14. června 2018:

 1. Předběžně projevili svůj zájem o zvětšení plochy zemědělského areálu zástupci společnosti AG Produkt a.s. s vysvětlením, že by rádi přistoupili k realizaci stavby nového kravína plánované původně již v roce 2008
 2. Ing. Brada doplnil podklady k retenčním nádržím nad intravilánem obce, konkrétně retenční nádrži 1 "za" obecním úřadem a retenční nádrži 2, která by měla chránit zástavbu staré části obce

Zpráva o uplatňování Územního plánu Obce Nezbavětice v období 2014 - 2018 včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 1 ÚP

Úplný text Zprávy byl formou vyhlášky zveřejněn dne 26. června 2018. Více také zde.

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Video medailonek obce Nezbavětice

Virtuální prohlídka Nezbavětic

virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3
1
4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
1
27
1
28
29 30 1 2 3 4 5

Meteostanice

Internet v obci zajišťuje

Radynet

Realitní monitor