Nezbavětice
Nezbavětice

Přeložka silnice I/20

6/2018

Dne 12.6.2018 proběhlo pracovní jednání v rámci přípravy projektu ve stupni DÚR pro úsek přeložky silnice I/20 kolem obce Losiná a též na katastru Nezbavětice, kde zástupci společnosti SUDOP Praha informovali přítomné zpřesněních a úpravách, k nimž v průběhu dosavadní projekce došlo oproti předchozí technické studii. Na žádost naši a dalších obcí poskytli současně pracovní verzi výkresové dokumentace, jak je přiložena.

 

Z hlediska naší obce jsou klíčové především tyto skutečnosti:

  • odvodnění komunikace v části, kde se jedná o standardní dvoupruhovou silnici, je projektováno příkopy jako dosud, z nichž voda je svedena nad obec a dále směřuje do naší kanalizace, je zde třeba tedy vyřešit alespoň dílčí retenční kapacitu; bylo požádáno o doplnění podkladů
  • vody ze zbytku trasy jsou odvedeny stokami mimo náš katastr, tedy netýkají se nás, nýbrž sousední obce Losiná
  • migrační objekt (SO203) nacházející se poblíž bývalého polního letiště je umístěn nevhodně z hlediska napojení stávajících polních cest; nejsou prozatím znýmy jeho další parametry a bylo požádáno o jejich doplnění
  • v tomto prostoru vzniká vysoký násep, cca 10m, což však je nevyhnutelnou vlastností navrženého řešení přeložky silnice I/20

20.6.2018 - Doplněné podklady ke stavebnímu objektu 203, průchodu pod přeložkou silnice I/20 v prostoru bývalého polního letiště.

 

5/2017

Dne 10. května 2017 se konalo v sídle plzeňské ŘSD pracovní jednání k aktualizaci studie přeložky silnice I/20 ve druhém úseku, tj. od prostoru pod Škalkami dále kolem obce Chválenice a na Chlum. Z tohoto důvodu hlavním předmětem jednání byly požadavky obce Chválenice (zahrnující i Želčany a Chouzovy, kterých se komunikace též výrazně dotýká).

Z hlediska naší obce byl zásadní návrh projektanta po dokončení přeložky napojit původní trasu silnice I/20 na silnici I/19 východně od nově přeložené silnice. To by v praxi znamenalo, že by byl znemožněn stávající pohodlný přístup občanů na Škalky směrem od intravilánu obce a současně by celá plocha byla zcela oddělena od okolí. Proto naši zástupci  s tímto řešením vyjádřili již na jednání svůj nesouhlas, který dodatečně potvrdilo Zastupitelstvo obce svým usnesením č. 13/21/2017. Pozitivním závěrem je, že ŘSD na tomto řešení netrvá a uvedená východní varianta nebude nadále sledována, místo ni bude zvoleno napojení ve variantě V1a nebo V1b západně od nové trasy I/20.

 

11/2016

V pátek 11. listopadu 2016 proběhlo na Ředitelství silnic a dálnic v Plzni jednání za účasti zástupců ŘSD, projektanta (SUDOP Praha), dotčených orgánů a obcí týkající se první etapy přeložky silnice I/20, tedy úseku v katastru obcí Černice, Losiná, Starý Plzenec a Nezbavětice. Jednalo se o vstupní poradu k pořízení dokumentace pro územní rozhodnutí, viz zápis jeho průběhu.

Na základě naší žádosti zpracovatel poskytl obcím k výchozí technické studie, konkrétně situaci, vzorový příčný řez, podélný řezdetail křižovatky se silnicí I/19 (na Rožmitál). Z hlediska naší obce důležitým bodem je skutečnost, že nejspíše bude proveden podchod pro zvěř, a to zhruba v kilometru čtyři navrhované trasy, tj. poblíž bývalého polního letiště. Na jednání byl proto vznesen náš požadavek, aby podchod pro zvěř byl průchozí i pro lidi. Navrhovaná silnice je totiž "dálničního typu" o šířce téměř 22m. Z hlediska pěších tedy představuje obtížně překonatelnou bariéru.

Na jednání zazněla též informace, že EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí) je již neplatná, neboť byla pořízena ještě podle starého zákona. Z tohoto důvodu bude pořizována znovu. Ze stejných důvodů bude nutno zpracovat nové posouzení i na etapu navazující.

 

9/2016

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 22. září 2016 projednalo dopis zapsaného spolku Obchvat Chválenic a Želčan ve věci připravované blokády silnice I/20. Obec Nezbavětice se připojuje k požadavkům organizátorů blokády, a sice aby nadále nijak nebyla zdržována realizace přeložky v úseku navazující na křižovatku silnice I/20 a I/19 (na Rožmitál) a obcí Vlčtejn.

Trasa plánované přeložky je zanesena v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje i v územních plánech všech dotčených obcí již po mnoho let a další diskuse o vedení přeložky, nebo dokonce o její potřebnosti, není na místě. Soustavně se zintenzivňující doprava představuje nemalé nebezpečí pro obyvatele, zátěž hlukovou i zátěž exhalacemi. Obec Nezbavětice se domnívá, že Ředitelství silnic a dálnic by nemělo stavbu nadále odkládat na úkor jiných, neboť se jedná o jeden z posledních důležitých dopravních přivaděčů k Plzni a dálnici D5, který je dosud vedený skrze intravilány sousedících obcí. Proto zastupitelé současně pověřili starostu, aby se jmenované akce osobně zúčastnil a na místě ji vyjádřil podporu.

Pohledem účastníka blokády silnice I/20

Pohledem účastníka blokády silnice I/20Pohledem účastníka blokády silnice I/20

 

 

 

Aktualizace - 09/2015

Etapa první (od Černic ke Škalkám na nezbavětickém katastru) pokračuje v přípravě, viz oficiální kopie dopisu Ing. Kuťáka, ředitele plzeňské ŘSD, starostovi obce Losiná. ŘSD ve spolupráci s obcí Losiná uvažuje o dřívější realizaci okružní křižovatky silnic I/20 a III/18047 (odbočka u čerpací stanice k areálu společnosti APB), spíše než o úpravě stávajícího stavu. K celé etapě bude v dohledné době vybrán zpracovatel dokumentace pro územní rozhodnutí. 

Situace ve věci přípravy druhé etapy přeložky (Škalky - Chlum) je méně přehledná. Přestože je v územních plánech dotčených obcí i v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK) trasa již řadu let stanovena, obec Chválenice s ní není trvale spokojena a bude dále jednat o možnosti posunu západním směrem (k Farské skále).

Stanoviskem naší obce je, že pokud jednání o posunu trasy západním směrem budou vedena profesionálně, cílevědomě a bez zbytečných odkladů, pak je podporujeme. Ovšem výhradně za té podmínky, že případný neúspěch jednání by bezpodmíněčně vedl k podpoře realizace přeložky ve stávající trase. Totiž i v minulosti byla představiteli obce Chválenice a jednotlivými občany navrhována celá řada alternativních tras a koridorů. Když se poté všechny postupně ukázaly jako nerealizovatelné, nevedlo to k podpoře stavby v trase oficiální. Tím docházelo k letitým odkladům bez jakéhokoliv pozitivního přínosu.

Závěrem je třeba podotknout, že také v případě kladného výsledku jednání představitelů obce Chválenice s dotčenými orgány dojde ke zpoždění realizace stavby druhé etapy přeložky. Návazně totiž bude potřeba zajistit změnu ZÚR PK, změnu územního plánu obce Chválenice a nové posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), což jsou poměrně náročná a zdlouhavá řízení, která si v souhrnu vyžádají několik let.

 

Aktualizace - 04/2015

V průběhu května až července 2015 bude v souvislosti s přípravou dokumentace pro územní rozhodnutí k první etapě přeložky silnice I/20 (ochvat Losiné) probíhat předběžný geotechnický průzkum.

 

Původní vyjádření k situaci z léta 2014

V průběhu posledních zhruba dvaceti let bylo uvažováno o několika variantách, jak přeložit stávající silnici I/20, tj. obchvat obce Losiné, Chválenice a Želčany.

Trasa přeložky kolem obce Losiná

V případě Losiné se, pokud pomineme subvarianty, uvažovalo o severovýchodní a jihozápadní trase. Již v devadesátých letech byla vybrána trasa severovýchodní, která prochází okrajem lesa směrem k Radyni, aby pak u pily na Bambousku vstoupila na náš katastr a stočila se ke Škalkám směrem k současné křižovatce silnic I/20 a I/19. Stávající podobu návrhu přeložky (březen 2014) vidíte na této situaci

Nicméně v mezidobí došlo k poněkud nešťastné výstavbě rodinných domků mezi současnou silnicí I/20 a její budoucí trasou (pop levé straně při vjezdu do obce od Plzně). Někteří z kupců těchto nemovitostí a zároveň noví občané Losiné pak, přestože se rozhodli o koupi svého domu mnoho let poté, co byla severovýchodní trasa zanesena do územního plánu, volají dnes opětovně po zvážení trasy jihovýchodní. Aby toho dosáhli, zformovali občanské sdružení Radyně, a připravili petici za tím účelem. Bohužel trvají na svém požadavku i přesto, že jim starosta obce otevřeným dopisem vysvětlil, proč je severovýchodní varianta lepší, proč byla zvolena a proč je důležité nepřerušit její projektovou přípravu.

Z hlediska Ředitelství silnic a dálnic čas diskuse o trase však již minul a severovýchodní trasa je zanesena jak v územním plánu obce Losiná, tak kvůli návaznosti také v územním plánu naší obce, nemluvě o Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje. Proto o.s. Radyně může svými námitkami dosáhnout pouze odkladu realizace stavby. Poněkud paradoxně každý den takového odkladu hrozí ublížením na životě a zdraví nejvíce právě lidí žijících v obci Losiná, kde před odbočkou na Rožmitál a Nebílovy projíždí stále větší množství vozidel.

Trasa přeložky kolem Nezbavětic a Chválenic

V úseku od Škalek dále na Chlum je v územních plánech Kraje i dotčených obcí zanesena následující trasa (detaily technického řešení mohou být změněny).

I zde došlo k analogické situaci jako v Losiné, a sice někteří obyvatelé Chválenic a v určité době i představitelé obce Chválenice takové řešení odmítali a navrhovali alternativy. Jednalo se především o tyto:

  1. vést přeložku východně od Chválenic, tj. mezi Chválenicemi a Nezbavěticemi; k této trase byla vypracována EIA (Enviromental Impact Assessment - zhodnocení vlivu projektu na životní prostředí)
  2. trasa vedoucí dále západně od Chválenic směrem k Farské skále; k této trase neexistuje bližší dokumentace
  3. trasa zcela opouštějící stávající I/20 a počínaje Škalkami vedoucí dopravu do údolí Úslavy, takže by se od sebe silnice I/19 (na Rožmitál) a I/20 oddělily až v blízkosti Nezvěstic; k této trase neexistuje bližší dokumentace

Všechny alternativní trasy byly postupně odmítány různými dotčenými subjekty. Konkrétně první z nich velmi poškozuje naši obec, jelikož přirozeně můžeme rozšiřovat svou zástavbu právě západním směrem, v čemž by nám nová komunikace překážela, nemluvě o vysokém náspu, hluku a zplodinách, které by to pro nás přineslo. Proto takovou variantu nemůžeme akceptovat a jednotliví zástupci naší obce se k ní již od devadesátých let vyjadřovali nesouhlasně.

Druhá trasa byla zamítnuta, jelikož rozděluje velký lesní celek, nikdy se k ní nepodařilo od příslušných orgánů získat kladné stanovisko. A konečně třetí varianta byla odmítnuta obcí Nezvěstice a i s ohledem na svou vysokou cenu a ztrátu zájmu o přeložení silnice I/19 (zrušení projektu "brdského radaru") její realizace již nepřipadá v úvahu.

Vedle těchto roky trvajících debat, které ovšem nepřinesly žádnou přijatelnou alternarnativu, bylo navíc v roce 2010 zjištěno, že tehdy zpracovaná technická studie schválené trasy nevyhovuje z hlediska kritéria ekonomické efektivnosti stavby. Projektová příprava tedy několik let čekala, než vejde v platnost kritérium nové, kterému po dílčích úpravách technického řešení již záměr vyhovuje, a lze tedy postoupit dále. O této skutečnosti ŘSD Plzeň na jaře 2014 zpravila dotčené obce a zároveň požádala obec Chválenice, s ohledem na dřívější námitky vůči přeložce, o vyjádření, zda lze pokračovat v další projektové činnosti dle varianty zanesené v územních plánech.

Stanovisko obce Chválenice je tedy pro další postup klíčové a teprve na jeho základě pak ŘSD přistoupí k přípravě technické studie, jako tomu bylo v úseku kolem Losiné. Z časového hlediska, nedojde-li k žádným dalším zdržením, ať už v projektu nebo s výkupem pozemků, lze s výstavbou tohoto navazujícího úseku počítat nejdříve od roku 2021.

Jaké je stanovisko naší obce?

V průběhu uplynulých dvou desetiletí i v průběhu nejčerstvějších jednání obec Nezbavětice skrze své zástupce vždy zastávala následující dvě zásady:

  1. trasa přeložky se oproti trase stávající nesmí přiblížit k obci, naopak bychom od takovéto miliardové investice očekávali, že přímé zátěže hlukem a exhalacemi pro všechna dotčená sídla včetně nás ubude
  2. je-li splněna předchozí podmínka, všemi způsoby podporujeme co nejrychlejší stavbu přeložky

 

J. Vyskočil

starosta

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Video medailonek obce Nezbavětice

Virtuální prohlídka Nezbavětic

virtuální prohlídka

Meteostanice

Internet v obci zajišťuje

Radynet

Realitní monitor