Nezbavětice
Nezbavětice

Přeložka silnice I/20

6/2018

Dne 12.6.2018 proběhlo pracovní jednání v rámci přípravy projektu ve stupni DÚR pro úsek přeložky silnice I/20 kolem obce Losiná a též na katastru Nezbavětice, kde zástupci společnosti SUDOP Praha informovali přítomné zpřesněních a úpravách, k nimž v průběhu dosavadní projekce došlo oproti předchozí technické studii. Na žádost naši a dalších obcí poskytli současně pracovní verzi výkresové dokumentace, jak je přiložena.

 

Z hlediska naší obce jsou klíčové především tyto skutečnosti:

  • odvodnění komunikace v části, kde se jedná o standardní dvoupruhovou silnici, je projektováno příkopy jako dosud, z nichž voda je svedena nad obec a dále směřuje do naší kanalizace, je zde třeba tedy vyřešit alespoň dílčí retenční kapacitu; bylo požádáno o doplnění podkladů
  • vody ze zbytku trasy jsou odvedeny stokami mimo náš katastr, tedy netýkají se nás, nýbrž sousední obce Losiná
  • migrační objekt (SO203) nacházející se poblíž bývalého polního letiště je umístěn nevhodně z hlediska napojení stávajících polních cest; nejsou prozatím znýmy jeho další parametry a bylo požádáno o jejich doplnění
  • v tomto prostoru vzniká vysoký násep, cca 10m, což však je nevyhnutelnou vlastností navrženého řešení přeložky silnice I/20

20.6.2018 - Doplněné podklady ke stavebnímu objektu 203, průchodu pod přeložkou silnice I/20 v prostoru bývalého polního letiště.

 

5/2017

Dne 10. května 2017 se konalo v sídle plzeňské ŘSD pracovní jednání k aktualizaci studie přeložky silnice I/20 ve druhém úseku, tj. od prostoru pod Škalkami dále kolem obce Chválenice a na Chlum. Z tohoto důvodu hlavním předmětem jednání byly požadavky obce Chválenice (zahrnující i Želčany a Chouzovy, kterých se komunikace též výrazně dotýká).

Z hlediska naší obce byl zásadní návrh projektanta po dokončení přeložky napojit původní trasu silnice I/20 na silnici I/19 východně od nově přeložené silnice. To by v praxi znamenalo, že by byl znemožněn stávající pohodlný přístup občanů na Škalky směrem od intravilánu obce a současně by celá plocha byla zcela oddělena od okolí. Proto naši zástupci  s tímto řešením vyjádřili již na jednání svůj nesouhlas, který dodatečně potvrdilo Zastupitelstvo obce svým usnesením č. 13/21/2017. Pozitivním závěrem je, že ŘSD na tomto řešení netrvá a uvedená východní varianta nebude nadále sledována, místo ni bude zvoleno napojení ve variantě V1a nebo V1b západně od nové trasy I/20.

 

11/2016

V pátek 11. listopadu 2016 proběhlo na Ředitelství silnic a dálnic v Plzni jednání za účasti zástupců ŘSD, projektanta (SUDOP Praha), dotčených orgánů a obcí týkající se první etapy přeložky silnice I/20, tedy úseku v katastru obcí Černice, Losiná, Starý Plzenec a Nezbavětice. Jednalo se o vstupní poradu k pořízení dokumentace pro územní rozhodnutí, viz zápis jeho průběhu.

Na základě naší žádosti zpracovatel poskytl obcím k výchozí technické studie, konkrétně situaci, vzorový příčný řez, podélný řezdetail křižovatky se silnicí I/19 (na Rožmitál). Z hlediska naší obce důležitým bodem je skutečnost, že nejspíše bude proveden podchod pro zvěř, a to zhruba v kilometru čtyři navrhované trasy, tj. poblíž bývalého polního letiště. Na jednání byl proto vznesen náš požadavek, aby podchod pro zvěř byl průchozí i pro lidi. Navrhovaná silnice je totiž "dálničního typu" o šířce téměř 22m. Z hlediska pěších tedy představuje obtížně překonatelnou bariéru.

Na jednání zazněla též informace, že EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí) je již neplatná, neboť byla pořízena ještě podle starého zákona. Z tohoto důvodu bude pořizována znovu. Ze stejných důvodů bude nutno zpracovat nové posouzení i na etapu navazující.

 

9/2016

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 22. září 2016 projednalo dopis zapsaného spolku Obchvat Chválenic a Želčan ve věci připravované blokády silnice I/20. Obec Nezbavětice se připojuje k požadavkům organizátorů blokády, a sice aby nadále nijak nebyla zdržována realizace přeložky v úseku navazující na křižovatku silnice I/20 a I/19 (na Rožmitál) a obcí Vlčtejn.

Trasa plánované přeložky je zanesena v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje i v územních plánech všech dotčených obcí již po mnoho let a další diskuse o vedení přeložky, nebo dokonce o její potřebnosti, není na místě. Soustavně se zintenzivňující doprava představuje nemalé nebezpečí pro obyvatele, zátěž hlukovou i zátěž exhalacemi. Obec Nezbavětice se domnívá, že Ředitelství silnic a dálnic by nemělo stavbu nadále odkládat na úkor jiných, neboť se jedná o jeden z posledních důležitých dopravních přivaděčů k Plzni a dálnici D5, který je dosud vedený skrze intravilány sousedících obcí. Proto zastupitelé současně pověřili starostu, aby se jmenované akce osobně zúčastnil a na místě ji vyjádřil podporu.

Pohledem účastníka blokády silnice I/20

Pohledem účastníka blokády silnice I/20Pohledem účastníka blokády silnice I/20

 

 

 

Aktualizace - 09/2015

Etapa první (od Černic ke Škalkám na nezbavětickém katastru) pokračuje v přípravě, viz oficiální kopie dopisu Ing. Kuťáka, ředitele plzeňské ŘSD, starostovi obce Losiná. ŘSD ve spolupráci s obcí Losiná uvažuje o dřívější realizaci okružní křižovatky silnic I/20 a III/18047 (odbočka u čerpací stanice k areálu společnosti APB), spíše než o úpravě stávajícího stavu. K celé etapě bude v dohledné době vybrán zpracovatel dokumentace pro územní rozhodnutí. 

Situace ve věci přípravy druhé etapy přeložky (Škalky - Chlum) je méně přehledná. Přestože je v územních plánech dotčených obcí i v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje (ZÚR PK) trasa již řadu let stanovena, obec Chválenice s ní není trvale spokojena a bude dále jednat o možnosti posunu západním směrem (k Farské skále).

Stanoviskem naší obce je, že pokud jednání o posunu trasy západním směrem budou vedena profesionálně, cílevědomě a bez zbytečných odkladů, pak je podporujeme. Ovšem výhradně za té podmínky, že případný neúspěch jednání by bezpodmíněčně vedl k podpoře realizace přeložky ve stávající trase. Totiž i v minulosti byla představiteli obce Chválenice a jednotlivými občany navrhována celá řada alternativních tras a koridorů. Když se poté všechny postupně ukázaly jako nerealizovatelné, nevedlo to k podpoře stavby v trase oficiální. Tím docházelo k letitým odkladům bez jakéhokoliv pozitivního přínosu.

Závěrem je třeba podotknout, že také v případě kladného výsledku jednání představitelů obce Chválenice s dotčenými orgány dojde ke zpoždění realizace stavby druhé etapy přeložky. Návazně totiž bude potřeba zajistit změnu ZÚR PK, změnu územního plánu obce Chválenice a nové posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA), což jsou poměrně náročná a zdlouhavá řízení, která si v souhrnu vyžádají několik let.

 

Aktualizace - 04/2015

V průběhu května až července 2015 bude v souvislosti s přípravou dokumentace pro územní rozhodnutí k první etapě přeložky silnice I/20 (ochvat Losiné) probíhat předběžný geotechnický průzkum.

 

Původní vyjádření k situaci z léta 2014

V průběhu posledních zhruba dvaceti let bylo uvažováno o několika variantách, jak přeložit stávající silnici I/20, tj. obchvat obce Losiné, Chválenice a Želčany.

Trasa přeložky kolem obce Losiná

V případě Losiné se, pokud pomineme subvarianty, uvažovalo o severovýchodní a jihozápadní trase. Již v devadesátých letech byla vybrána trasa severovýchodní, která prochází okrajem lesa směrem k Radyni, aby pak u pily na Bambousku vstoupila na náš katastr a stočila se ke Škalkám směrem k současné křižovatce silnic I/20 a I/19. Stávající podobu návrhu přeložky (březen 2014) vidíte na této situaci

Nicméně v mezidobí došlo k poněkud nešťastné výstavbě rodinných domků mezi současnou silnicí I/20 a její budoucí trasou (pop levé straně při vjezdu do obce od Plzně). Někteří z kupců těchto nemovitostí a zároveň noví občané Losiné pak, přestože se rozhodli o koupi svého domu mnoho let poté, co byla severovýchodní trasa zanesena do územního plánu, volají dnes opětovně po zvážení trasy jihovýchodní. Aby toho dosáhli, zformovali občanské sdružení Radyně, a připravili petici za tím účelem. Bohužel trvají na svém požadavku i přesto, že jim starosta obce otevřeným dopisem vysvětlil, proč je severovýchodní varianta lepší, proč byla zvolena a proč je důležité nepřerušit její projektovou přípravu.

Z hlediska Ředitelství silnic a dálnic čas diskuse o trase však již minul a severovýchodní trasa je zanesena jak v územním plánu obce Losiná, tak kvůli návaznosti také v územním plánu naší obce, nemluvě o Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje. Proto o.s. Radyně může svými námitkami dosáhnout pouze odkladu realizace stavby. Poněkud paradoxně každý den takového odkladu hrozí ublížením na životě a zdraví nejvíce právě lidí žijících v obci Losiná, kde před odbočkou na Rožmitál a Nebílovy projíždí stále větší množství vozidel.

Trasa přeložky kolem Nezbavětic a Chválenic

V úseku od Škalek dále na Chlum je v územních plánech Kraje i dotčených obcí zanesena následující trasa (detaily technického řešení mohou být změněny).

I zde došlo k analogické situaci jako v Losiné, a sice někteří obyvatelé Chválenic a v určité době i představitelé obce Chválenice takové řešení odmítali a navrhovali alternativy. Jednalo se především o tyto:

  1. vést přeložku východně od Chválenic, tj. mezi Chválenicemi a Nezbavěticemi; k této trase byla vypracována EIA (Enviromental Impact Assessment - zhodnocení vlivu projektu na životní prostředí)
  2. trasa vedoucí dále západně od Chválenic směrem k Farské skále; k této trase neexistuje bližší dokumentace
  3. trasa zcela opouštějící stávající I/20 a počínaje Škalkami vedoucí dopravu do údolí Úslavy, takže by se od sebe silnice I/19 (na Rožmitál) a I/20 oddělily až v blízkosti Nezvěstic; k této trase neexistuje bližší dokumentace

Všechny alternativní trasy byly postupně odmítány různými dotčenými subjekty. Konkrétně první z nich velmi poškozuje naši obec, jelikož přirozeně můžeme rozšiřovat svou zástavbu právě západním směrem, v čemž by nám nová komunikace překážela, nemluvě o vysokém náspu, hluku a zplodinách, které by to pro nás přineslo. Proto takovou variantu nemůžeme akceptovat a jednotliví zástupci naší obce se k ní již od devadesátých let vyjadřovali nesouhlasně.

Druhá trasa byla zamítnuta, jelikož rozděluje velký lesní celek, nikdy se k ní nepodařilo od příslušných orgánů získat kladné stanovisko. A konečně třetí varianta byla odmítnuta obcí Nezvěstice a i s ohledem na svou vysokou cenu a ztrátu zájmu o přeložení silnice I/19 (zrušení projektu "brdského radaru") její realizace již nepřipadá v úvahu.

Vedle těchto roky trvajících debat, které ovšem nepřinesly žádnou přijatelnou alternarnativu, bylo navíc v roce 2010 zjištěno, že tehdy zpracovaná technická studie schválené trasy nevyhovuje z hlediska kritéria ekonomické efektivnosti stavby. Projektová příprava tedy několik let čekala, než vejde v platnost kritérium nové, kterému po dílčích úpravách technického řešení již záměr vyhovuje, a lze tedy postoupit dále. O této skutečnosti ŘSD Plzeň na jaře 2014 zpravila dotčené obce a zároveň požádala obec Chválenice, s ohledem na dřívější námitky vůči přeložce, o vyjádření, zda lze pokračovat v další projektové činnosti dle varianty zanesené v územních plánech.

Stanovisko obce Chválenice je tedy pro další postup klíčové a teprve na jeho základě pak ŘSD přistoupí k přípravě technické studie, jako tomu bylo v úseku kolem Losiné. Z časového hlediska, nedojde-li k žádným dalším zdržením, ať už v projektu nebo s výkupem pozemků, lze s výstavbou tohoto navazujícího úseku počítat nejdříve od roku 2021.

Jaké je stanovisko naší obce?

V průběhu uplynulých dvou desetiletí i v průběhu nejčerstvějších jednání obec Nezbavětice skrze své zástupce vždy zastávala následující dvě zásady:

  1. trasa přeložky se oproti trase stávající nesmí přiblížit k obci, naopak bychom od takovéto miliardové investice očekávali, že přímé zátěže hlukem a exhalacemi pro všechna dotčená sídla včetně nás ubude
  2. je-li splněna předchozí podmínka, všemi způsoby podporujeme co nejrychlejší stavbu přeložky

 

J. Vyskočil

starosta

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Video medailonek obce Nezbavětice

Virtuální prohlídka Nezbavětic

virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31
1
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
1
29
1
30

Meteostanice

Internet v obci zajišťuje

Radynet

Realitní monitor