Nezbavětice
Nezbavětice

Příprava stávajícího územního plánu

Nový územní plán

Jelikož stávající platná územně-plánovací dokumentace byla zpracována a schválena ještě dle starého stavebního zákona, musí být nejpozději do roku 2015 nahrazena novou. Proces její tvorby již byl zahájen na jaře 2011, kdy mohli k návrhu zadání nového ÚP občané v průběhu druhého čtvrtletí podávat své podněty. Tyto podněty pak byly vyhodnoceny na zasedání 7/2011 konaném dne 23.června 2011 a zastupitelstvo obce stanovilo následující zásady: 

 • plochy pro výstavby RD jsou více než dostatečné a nebudou dále rozšiřovány
 • budou sjednoceny podmínky ve všech částech obce - nadále veškerá stávající i budoucí zástavba bude vedena jako bydlení venkovského typu (umožňující i provoz drobných řemesel)
 • územní rezerva pro budoucí výstavbu ČOV bude posunuta dále od obce
 • bude zřízena rezerva pro výstavbu vodojemu v prostoru nad obcí poblíž komunikace I/20
 • budou vypuštěny veškeré zmínky o likvidaci splaškových vod napojením se na ČOV sousedních obcí, neboť ty s tím ve svých plánech nepočítají; totéž platí i pro zásobení pitnou vodou
 • seznam veřejně prospěšných staveb bude aktualizován

Za zhotovitele nového územního plánu byla vybrána firma Urbioprojekt pana Petra Tauše, se kterým byly všechny výše uvedené požadavky v průběhu roku 2011 konzultovány. Proces zpracování návrhu zadání poté, co se kněmu vyjádřily další účastníci řízení, byl zakončen dne 3.2.2012, kdy zastupitelstvo na svém zasedání 11/2012 schválilo definitivní podobu návrhu zadání územního plánu Nezbavětice.

Samotné zpracování nového územního plánu bude trvat cca dva roky, přičemž o všech dalších důležitých krocích Vás budeme informovat zde na našich webových stránkách, na vývěsce a na zasedáních zastupitelstva.

 

Návrh územního plánu obce - 05/2012 - a připomínky obce k němu

V průběhu května 2012 Ing. Tauš předal návrh územního plánu obce k připomínkám, především výkres členění území dle funkčních ploch a dále textovou část ÚP. Zastupitelstvo s podobou návrhu bylo seznámeno na svém zasedání 10.5.2012 a definitivní seznam požadovaných úprav bude dále projednán na zasedání dne 29.6.2012. Z dosavadního jednání vyplynuly následující požadavky: 

 1. všechny plochy stávajícího intravilánu obce i plánované plochy určené k  zástavbě dle mají být určeny pro bydlení smíšeného typu, které umožňuje také provozování drobné řemeslné výroby (viz textová příloha ÚP str. 7)

 2. požadavek textové přílohy, aby veškeré nově budované objekty obytné zástavby byly pouze nízkopodlažní, to jest přízemní nejvýše s  obyvatelným podkrovím, bude nahrazen omezením maximální výšky objektu na 10m; konkrétní lokality mohou být podrobněji řešeny v rámci regulačního plánu

 3. změna maximální výšky u objektů průmyslové výroby z 8m na 10m

 4. vodní plocha historického rybníka, který je navržen k obnově, není správně zakreslena

 5. plocha určená pro  ochrannou zeleň nad požární nádrží Roupín je příliš velká a překáží případnému vybudování technické infrastruktury, její východní cíp musí být převeden mezi veřejná prostranství

 6. koridor kolem silnice I/20 je nesprávně (oproti Zásadám územního rozvoje) posunut směrem k obci; hranice musí být opravena dle ZÚR a  výsledný stav projednán se zástupci ŘSD ČR

 7. v plochách nezastavěného území musí být umožněna výstavba komunikací a další technické infrastruktury bez jakýchkoliv dodatečných podmínek; část věty (str. 9, odst 1.) „související s hlavním využitím plochy“ nutno vyškrtnout

 8. v ulici u č.p. 79  je nesprávně zakreslena bílá plocha – tedy plocha bez určeného využití; tuto chybu je nutno opravit a uliční čáru vyrovnat počínaje křižovatkou před č.p. 78 (šířka ulice 10m)

 9. hranice zastavitelné plochy v části ulice „Ke Škalkám“ nacházející se za  starou trafostanicí bude posunuta severněji, aby zde zelený pás kolem komunikace nebyl nadměrně široký a aby uliční čára byla vyrovnána; pozemek dotčený změnou je ve vlastnictví obce

 10. mezi veřejně prospěšné stavby by měla být zahrnuta i obnova/oprava následujících čtyř historických polních cest (nyní ve  vlastnictví státu)

 • kat.č. 643 (ZE) – tzv. cesta „V Houvozu“ - částečně již slouží jako místní komunikace v intravilánu obce

 • kat.č. 671 (ZE) - „Ke Škalám“

 • kat.č. 660 (ZE) – polní cesta do Starého Plzence, většina obecních lesů je přístupna tudy

 • kat.č 663 (ZE) – za hřbitovem, obslužná komunikace pro zemědělskou výrobu

 

Aktualizovaný návrh územního plánu - 06/2012

Na podnět obce Ing. Tauš zpracoval aktualizaci návrhu, který zahrnuje výše uvedené připomínky s výjimkou bodu 3 (zvýšení maximální výšky objektů průmyslu a skladování na 10m).

V průběhu jednání zastupitelstva dne 29.6.2012 byla dále vznesena námitka, že maximální výška 10m u průmyslových objektů by překážela možné budoucí výstavbě areálu firmy AG Produkt a.s., s níž již dřívější územní plán - v rámci změny č. 1 - počítal. V průběhu připomínkového řízení proto obec vznese požadavek změnit maximální výšku u průmyslových objektů na 12m, aby nový územní plán byl v souladu s již vydaným stavebním povolením.

 

Jednotlivé grafické a textové součásti návrhu ÚP:

 1. textová část
 2. výkres základního členění území
 3. hlavní výkres
 4. dopravní infrastruktura
 5. veřejně prospěšné stavby
 6. zábor zemědělského půdního fondu
 7. výkres širších vztahů

 

Veřejná vyhláška - společné jednání o návrhu územního plánu - 01/2013

Projednávání návrhu územního plánu bylo pořizovatelem (Magistrát města Plzně - odbor stavbně správní) již dokončeno. Konečná podoba návrhu Územního plánu Nezbavětice k dispozici k nahlédnutí v kanceláři 213 Magistrátu města Plzně, Škroupova 4, Plzeň, a to po dobu 45 dní počínaje datem 11. ledna 2013. Více informací viz veřejná vyhláška vydaná magistrátem. Zároveň lze do návrhu ÚP nahlédnout v budově obecního úřadu, ať už v úředních hodinách nebo i mimo ně po předchozí dohodě.

textová část a grafické přílohy návrhu územního plánu:

 1. textová část
 2. členění území dle funkčních ploch
 3. rozvojové záměry v území
 4. širší vztahy
 5. dopravní infrastruktura
 6. veřejně prospěšné stavby
 7. výkres záboru zemědělské půdytextová zpráva k němu včetně tabulek

 

05/2013 - aktualizace návrhu ÚP vyvolaná připomínkami Krajského úřadu

Na základě podnětů KÚPK a s ohledem na novelizaci stavebního zákona zpracoval projektant Ing. Tauš úpravenou verzi územně-plánovací dokumentace. Jednalo se převážně o formální změny, jedinou ze změn věcných bylo zanesení ochranného pásma vedení 22 kV (východní část katastru obce, jedná se o vedení stávající) do grafické části ÚP.

Upravené textové a grafické přílohy lze nalézt v tomto zkomprimovaném archivu.

 

Veřejné projednání návrhu územního plánu

Dne 11. července 2013 od 16:00 proběhlo v sále kulturního zařízení v Nezbavětících (č.p. 70) veřejné projednání návrhu nového ÚP. Ǔčastni byli zástupci odboru stavebně správního Magistrátu města Plzně, Ing. arch. Petr Tauš a členové zastupitelstva obce. V průběhu jednání, ani v následné sedmidenní lhůtě, nebyly v návrhu vzneseny námitky ani připomínky.

 

09/2013

Oproti předchozím verzím došlo ještě k úpravě ochranného pásma kolem navrhované komunikace I/20 (Plzeň - Nepomuk), aby ÚP byl v souladu s připravovanou aktualizací Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. V praxi tato změna představuje posun koridoru přeložky silnice I/20 směrem dále od obce, a to především v oblasti Škalky.

Protože aktualizace Zásad územního rozvoje bude dle předpokladu projednána krajským zastupitelstvem v prosinci 2013, v lednu nebo v únoru roku 2014 bude možné definitivní podobu návrhu nového územního plánu projednat na zasedání zastupitelstva obce.

 

Veškeré dokumenty si lze ve vytištěné podobě prohlédnout v budově obecního úřadu, a to kdykoliv v úředních hodinách, anebo i mimo ně po předchozí domluvě.

 

03/2014

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje byla projednána schválena krajským zastupitelstvem na jeho březnovém zasedání. Po uplynutí příslušných lhůt a nebude-li podoba aktualizace nikým napadnuta, zastupitelstvo obce projedná a schválí.

Stane se tak na zasedání dne 12. června 2014. 

06/2014

Územní plán byl zastupitelstvem obce na jeho zasedání číslo 27/2014 schválen a vydán.

 

 

Jan Vyskočil
starosta obce

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Video medailonek obce Nezbavětice

Virtuální prohlídka Nezbavětic

virtuální prohlídka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31
1
1 2

Meteostanice

Internet v obci zajišťuje

Radynet

Realitní monitor