Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zpět

Zasedání 12/2016

Výpis usnesení přijatých za zesedání č. 12/2016 konaném ve čtvrtek 24. března 2016 v salónku místního pohostinství v Nezbavěticích.

Navržený program zasedání:

 1. Zahájení
 2. Kontrola zápisu z předchozího zasedání
 3. Určení ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 4. Schválení programu zasedání
 5. Kontrola usnesení z předchozího zasedání
 6. Návrh dodatku č.1 k pachtovní smlouvě se společností AG Produkt a.s.
 7. Projednání žádosti spol. AG Produkt a.s. ve věci záměru „Modernizace farmy pro dojnice v Nezbavěticích“
 8. Prodej stavební parcely kat.č. 47/40
 9. Návrh smlouvy na zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti CETIN a.s. v ulici k hasičské zbrojnici
 10. Zadání realizační dokumentace pro navazující etapu stavby dešťové kanalizace
 11. Personální složení hodnotící komise pro výběr zhotovitele navazující etapy kanalizace
 12. Návrh na zřízení sběrného místa pro biologicky rozložitelné odpady  
 13. Různé
 14. Rekapitulace schválených usnesení
 15. Závěr zasedání

Vyvěšeno: 29. 3. 2016

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět