Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Směsný komunální odpad (popelnice)

Svoz popelnic na směsný komunální odpad si lze objednat u obecního úřadu po celý rok, vydána je vždy známka s platností do příštího února (například 1.3.2017 - 28.2.2018). Plná cena svozové známky na celý rok je stanovena vyhláškou a odvíjí se od četnosti svozů: 

  • každý týden (52 svozů) - 2.250 Kč
  • jednou za dva týdny v letním období, každý týden v zimě (42 svozů) - 2.000 Kč
  • jednou za dva týdny(26 svozů) - 1.370 Kč
  • jednou za měsíc (12 svozů) - 850 Kč

Platbu můžete provést bezhotovostně na náš účet  u ČSOB, číslo účtu 171157694/0300, SS 1337, VS číslo popisné a rok (například 802017). Po obdržení platby Vám bude známka na popelnici doručena do poštovní schránky.

Uvedené ceny svozu SKO jsou v platnosti beze změny již od roku 2010 a celková částka vybraná od občanů odpovídá nákladům obce na likvidaci tohoto typu odpadu. V roce 2012 a znovu v roce 2014 proběhlo poptávkové řízení za účelem případného nalezení levnějšího dodavatele služby, v roce 2014 také srovnání ceny likvidace s cenami obvyklými v okolních obcích.

Svoz směsného komunálního odpadu zajišťuje společnost Rumpold - R Rokycany vždy v úterý podle rozpisu platného pro daný rok. V případě, že z nějakého důvodu nebyl Váš odpad odvezen, případně došlo k poškození Vaší nádoby na odpad, obracejte se na náš obecní úřad, abychom zajistili nápravu.

Tříděné komunální odpady (plasty, papír, sklo)

Tříděné odpady lze zdarma odložit do k tomu určených nádob na dvou svozových místech, konkrétně na křižovatce ke kulturnímu zařízení a v ulici pod hřištěm. Svoz zajišťuje od roku 2013 společnost Becker Bohemia (v roce 2016 se jako Odpady Bohemia stala součástí skupiny Marius Pedersen).

V případě, že máte k dispozici větší množství odpadu, které by se do přistavených nádob nevešlo, prosíme informujte nás o tom, abychom zajistili odklizení.

Rozpis svozů tříděných odpadů během roku 2017 je sestaven dle následujících pravidel:

- papír svoz 2x měsíčně - každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci

- plast svoz 2x měsíčně - sudá středa v měsíci

- sklo svoz 1x měsíčně - sudá středa v měsíci

Na častý dotaz, zda by svozovou nádobu na sklo nebylo možné nahradit za obdobný kontejner, jako jsou nádoby na papír a plast (1100l s horním otvorem), je bohužel odpověď záporná. Stávající svozová společnost Odpady Bohemia má k dispozici pouze vozidlo schopné vysypat kontejnery se spodním výsypem (iglů/zvon). Zároveň jiné společnosti bohužel nenabízejí stejně výhodné cenové podmínky, díky kterým není třeba na likvidaci TKO doplácet z obecního rozpočtu. Pokud máte větší množství skleněného odpadu, kupříkladu skleněných tabulí, je třeba odvoz sjednat individuálně, kontaktujte za tím účelem obecní úřad.

Objemné odpady

Šedý kontejner na svoz objemných odpadů, tj. především rozebraného nábytku, koberců a jiných předmětů, které nelze zlikvidovat v popelnicích na směsný odpad, je umístěn na sběrném místě u staré trafostanice u cesty ke Škalkám. Jeho vývoz zajišťuje společnost AG Produkt a.s. a odpad je ukládán na skládku Vysoká. Kontejner je otevřen každou lichou sobotu v době od 9:00 do 11:00 hodin. Případně je možné požádat o klíč na obecním úřadě i v kteroukoliv jinou dobu. 

Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu

Jedná se především o trávu, listí, větvě a jiný dřevitý materiál. Zelený kontejner na trávu a listí je umístěn spolu s kontejnerem na objemný odpad na zpevněné ploše u staré trafostanice u cesty ke Škalkám. Tento kontejner je volně přístupný. Větve a jinou dřevitou hmotu lze ukládat na témže místě volně na hromadu.

V případě potřeby můžete zažádat o odvoz těchto druhů odpadů formou přistavení traktorového vleku (sklápěcí dvounápravový vlek o nosnosti 5t). Jednotlivé přistavení a odvoz je zpoplatněno částkou 100 Kč, objednání možné na obecním úřadě. Pozor, není možné druhy odpadů mísit, tedy musí se jednat zvláště o dřevní hmotu, nebo o trávu či listí, obojí zároveň není možné s ohledem na různý způsob likvidace.

Nebezpečné odpady

Nebezpečný odpad je shromažďován dvakrát ročně vždy v měsíci květnu a říjnu (po předchozím vyhlášení přesného termínu). Svoz zajišťuje Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství, jehož je obec členem od roku 1998. V rámci každého svozu jsou pro občany bezplatně likvidovány následující druhy odpadů: 

 
Druhy odpadů likvidované v rámci pravidelných svozů nebezpečných odpadů
motorové, hydraulické a jiné oleje
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo jimi znečištěné
absorpční činidla, filtrační materiály vč. olejových filtrů, čistící tkaniny aj.
pneumatiky osobní
pneumatiky nákladní
brzdové kapaliny
nemrznoucí kapaliny
olověné akumulátory
baterie
rozpoštědla, kyseliny, zásady, pesticidy a další nebezpečné chemikálie
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
vyřazená zařízení domácího chlazení
barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
nepoužitá léčiva
vyřazená elektrická a elektronická zařízení


Vedle toho je možné menší elektrická a elektronická zařízení, baterie a další vyřazovat v průběhu roku do kontejneru nacházejícího se v zádveří budovy OÚ. Alternativně je možné všechny uvedené druhy odpadů a další zlikvidovat ve sběrném dvoře ve Šťáhlavech, kde však je třeba likvidaci až na vybrané typy odpadů uhradit dle ceníku.

Textil

Spolu se nebezpečnými odpady lze odevzdávat i textil, a to v pytlích, nebo krabicích. Převezme jej pověřená osoba přítomná na místě.