Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Na podzim 2015 bude zahájena rekonstrukce úseku v délce cca 180m dešťové kanalizace v ulici k hasičské zbrojnici. Jedná se o kompletní náhradu stávající stoky v celé délce a zřízení nových přípojek, několika uličních vpustí a horských vpustí pro zachycení povrchových vod. Součástí díla je také přeložka sdělovacího kabelu společnosti CETIN (dříve O2) a současná pokládka chráničky pro jiné sdělovací vedení (optický kabel).

Následují hlavní součásti projektové dokumentace zpracované Ing. Miloslave Bradou.

Všichni občané v dotčené oblasti budou přepojeni na novou kanalizaci, přípojky jim budou zřízeny na místě dle jejich určení k jejich plotu (zcela přesně malý kousek za plot, aby v budoucnu již nemuseli při napojení nebo přepojení zasahovat na obecní pozemek). Nové přípojky budou zřízeny výrazně hlouběji než dosavadní, a to v hloubkách 1.5m - 2.3m. Přesnou hodnotu můžete odečíst z podélného řezu přípojek, anebo navštivte obecní úřad, kde Vám rádi veškeré dotazy zodpovíme.

Zhotovitelem díla byl vybrán p. Josef Červený, s nímž byla dne 23. října 2015 podepsána smlouva o dílo. Tato smlouva byla následně upravena dodatkem č.1, který vyjímá z díla některé položky, které jsou menšího významu, anebo které budou realizovány jako vícepráce podle reálných podmínek na stavbě.

Zhotovení díla za příznivých povětrnostních podmínek započne na konci listopadu 2015 právě realizací přeložky sdělovacího kabelu a pokládky chráničky pro datový kabel. Dotčení občané budou o postupu prací s předstihem informováni.

Přípravné práce - přeložka sdělovacího vedení

Od pondělí 23. listopadu do pátku 27. listopadu proběhne přeložka sdělovací vedení společnosti CETIN a.s. (telefon), které bylo na konci devadesátých let v rozporu s normou umístěno na okraj stávající komunikace, čímž znemožňuje do zeleného pásu umístit další sítě. Stávající kabely budou fyzicky přeloženy do nové trasy ve vzdálenosti 1.3m od linie plotů, proto musí být otevřeny současně dva výkopy v celé délce, tj. výkop nový i původní.


Původní a nová trasa pro sdělovací vedení před č.p. 53Nová trasa sdělovacího vedení před č.p. 55Postup realizace dne 24.11.2015

Zemní práce provede p. Josef Červený, přeložku sdělovacího vedení společnost WATECOM. Společně s tím Radynet s.r.o. do nové trasy položí chráničku pro optický kabel. Naváže se tak na dříve položenou chráničku v oblasti západním směrem, která byla do země uložena v souvislosti s přeložkou vedení vysoké napětí díky které již někteří občané výhody tohoto rychlého a spolehlivého připojení k internetu využívají. Celkové náklady na dílo včetně pokládky optické chráničky (která zůstane majetkem obce) nepřesáhnou 90 tisíc Kč, což je zhruba třetina nákladů, které by si vyžádala obnova komunikace, kdyby k přeložce nedošlo a kanalizace musela být umístěna do středu ulice pod zpevněný povrch.

Výstavba nové kanalizační stoky

Zhotovitelem díla je p. Josef Červený, technický dozor investora zajišťuje společnost Ingem, konkrétně p. Pavel Keller.

Stavba započne ve středu 2. prosince 2015 nebo později, jakmile k tomu bude příznivé počasí. Výkop nové stoky bude zahájen před domem č.p. 61 (na spodním konci ulice) a bude postupně pokračovat vzhůru. Jednotliví majitelé dotčených nemovitostí budou včas upozorněni na omezení, která se jich dotknou. Po skončení prací jim v případě zájmu budou stěrkodrtí provizorně zpevněny vjezdy na pozemek.

První metry nové stoky před domem č.p. 61Srovnání hloubek původní (betonové) a nové stokyNová plastová trouba Ultrarib 2Revizní šachta Š1 - betonový prefabrikát s průměrem 1m a kinetou vyloženou čedičemPráci komplikují velké kameny nacházející se v trase stokyS postupem k šachtě č.2 dosáhne hloubka výkopu až 3.2m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dno šachty č. 1. Na dně je patrná čedičová kineta a také laser řídící pokládku navazujícího úseku stokyLaserový paprsek řídící pokládku potrubí stokyS postupem k domu č.p. 75 klesalo dno výkopu až k 3.5m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U plastového potrubí Ultrarib 2 výrobce deklaruje životnost až 100 letŠachta č. 2 je spadištní, tj. nátok je výše než odtok ze šachty, což umožňuje snížit průměrný sklon stoky pro snížení rychlosti proudění vody a menšímu opotřebení stěnŠachta č. 2 před domem č.p. 75Odbočka pro dům č.p. 54 o zvětšeném průměru 200mm slouží také pro připojení uliční vpusti

 

V týdnu od 14.12. bude výkop hlavní trasy dočasně ukončen u hasičské zbrojnice a bude zahájena realizace přípojek na již položenou část potrubí a osazení uličních vpustí.

Osazení spodního dílu uliční vpusti u vjezdu domu č.p. 55Hotová uliční vpust u vjezdu do domu č.p. 55Provizorní napojení na starou kanalizaci po čas Vánočních svátků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dobu Vánočních svátků a Nového roku, v období od 17. prosince do 4. ledna, budou práce dočasně přerušeny.

Šachta č. 3 s bočním připojením na horskou vpusť pod hasičskou zbrojnicí

Nová šachta č.4 před budouvou obecního úřaduPráce probíhaly i za silných mrazů -10 CDálkově ovládaný válec několikrát zamrzl a stal se nepohyblivým

 

 

 

 

 

 

Zimní zátiší se šachtou č. 4Poslední metry hlavní stoky (v této etapě)Šachta č. 5 - prozatímní konec hlavní stokyŠachta č. 5 spolu s horskou vpustí pro zachycení povrchových vod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve středu 20.1.2016 byla instalací horské vpusti u obecního úřadu dokončena hlavní kanalizační stoka v ulici k hasičské zbrojnici v celkové délce 180m.

V týdnu od 25.1 do 29.1 bylo provedeno celkem pět překopů pro napojení soukromých pozemků na protější straně ulice a usazena poslední uliční vpusť na rohu u domu č.p. 62. Byla odvezena veškerá přebytečná zemina a znovu zhutněn povrch tam, kde probíhaly výkopové práce.

Překop pro připojení domu č.p. 63 a pokládku chráničky pro optický kabelKřížení s ostatními sítěmi v překopu pro dům č.p. 63Odbočka z hlavní stoky pro připojení domu č.p. 62 a uliční vpustiStávající inženýrské sítě včetně původní kanalizace, která musela být na této straně ulice alespoň na čas zachována, často přesně vymezily umístění nových horských vpustí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práce budou obnoveny dne 8.2. připojením dešťových svodů u budovy obecního úřadu, úpravou terénu u domů č.p. 21 a 54. Nejspíše nebude možné provést návoz a rozhrnutí ornice, stejně jako dláždění kolem horských vpustí, tyto práce se přesouvají do druhé etapy stavby (oprava povrchů místních komunikací).

Oprava povrchů komunikací bude provedena až v měsíci květnu. Důvodem je skutečnost, že jílovité zeminy, které se u nás nacházejí, ve spojení s vlhkým zimním počasím není možné řádně zhutnit. Překopy komunikace tedy musí "sednout" přirozeně, než bude možné provést definitivní povrchy, dočasně budou jen zaštěrkovány. Omlouváme se občanům za několik měsíců trvající nepohodlí, dřívější oprava povrchu by však byla mrháním peněz.

Předání etapy č. 1 díla

Dne 29.2.2016 v návaznosti na provedenou kamerovou zkoušku, doložení podkladů a odsouhlasení soupisu provedených prací byla předána etapa 1 díla. Etapa 2 sestávající se z návozu ornice a finální úpravy terénua obnovy povrchů místních komunikací a dalších zpevněných ploch proběhne v srpnu 2016.