Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

V současné době je v obci v provozu pouze dešťová kanalizace postavená postupně v letech 1950 - 2000, převážně svépomocí. Stav této kanalizace zachycuje pasport zpracovaný v roce 2011. Hlavní součástí pasportu je  situace, na níž jsou jednotlivé stoky a šachty zakresleny.Popisky jednotlivých kanalizačních šachet

Pro účely projekční přípravy Vám pasport můžeme poskytnout ve vektorovém formátu. Postačí zaslat stručnou žádost v tom smyslu.

Jak je patrné, část jich vede mimo ulice na soukromých pozemcích, v řadě případů ani není známa přesná trasa v terénu. Ing. Brada konstatoval ve své průvodní zprávě, že technický stav kanalizace je na mnoha místech velice špatný a dna betonových trub musí být v některých ulicích kvůli příliš velkému sklonu stok poškozená, anebo již zcela zničená. Jinde bývá problémem nedostatečná hloubka, ve které se vedení nachází, takže postupně jsou betonové trouby zničeny přejíždějící těžkou technikou.

Ing. Brada dále zakreslil polohy, stav a předpokládané pozice souvisejících stok pro jednotlivé šachty (soubor Asoubor B). Šachty postavené převážně z nevhodných materiálů jsou rychle proudící vodou na řadě míst zdemolovány stejně jako trubní vedení.

 

Stavební úpravy stávajícího stavu

srpen 2016

Po rekonstrukci úseku v ulici k hasičské zbrojnici následuje výstavba zcela nové kanalizační stoky pro připojení jak některých domů stávající zástavby (č.p. 83, 87, 88), tak i nově prodávaných stavebních parcel, na jejichž části již probíhá stavba nových obytných objektů. Za tím účelem bude vybudována stoka DN300 v délce 250m včetně 18 přípojek pro okolní nemovitosti.

V průběhu výstavbu bohužel dojde k poškození jak stávající zpevněné komunikace, tak i provizorního přístupu pro stavební parcely. Obojí bude ihned po skončení prací z části opraveno pro zajištění příjezdu do lokality.

Stavba dle předběžné domluvy se zhotovitelem bude zahájena v polovině měsíce srpna 2016.

podzim 2015

V návaznosti na zjištění kamerové zkoušky, že v ulici k hasičské zbrojnici došlo ke zhroucení části kanalizační stoky, čímž výrazně poklesla její hltnost, bylo zadáno Ing. Bradovi vypracovat projekt rekonstrukce stoky v celkové délce cca 180m. Ing. Brada tak učinil také na základě jednání se všemi majiteli sousedících pozemků tak, aby bylo zajištěno jejich opětovné napojení na nově budouvanou kanalizaci, neboť realizací nové stoky dojde ke zničení té původní. Projekt byl dokončen na počátku září 2015, v průběhu října byl vysoutěžen zhotovitel díla, realizace většiny prací proběhla od 1.12.2015 do 9.2.2016.

Na celou akci přispěl z Programu obnovy a stabilizace venkova Plzeňský kraj částkou 300 tisíc Kč.

duben 2015

V průběhu měsíce dubna 2015 bylo provedeno rozšíření stávající dešťové kanalizace pro napojení domů č.p. 66 a 79 a sousedních stavebních parcel. Jednalo se o prodloužení stoky o 60m, výměnu jedné šachty a zřízení dvou nových v místě, kde dosud funkční kanalizace chyběla.

Pro všechny sousedící parcely byly na základě dohody s jejich vlastníky zřízeny přípojky (část zůstala nepřipojena) tak, aby do kanalizační stoky dále již nebylo třeba zasahovat. Dílo realizovala společnost Kanalizace a vodovody Starý Plzenec a.s. za cenu 360 tisíc Kč bez DPH.