Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Přeložka silnice I/20 - úsek kolem obce Losiná - příprava DÚR

Přeložka silnice I/20 - úsek kolem obce Losiná - příprava DÚRV úterý 12. června 2018 proběhlo další jednání k přeložce silnice I/20, úseku kolem obce Losiná a dále po území našeho katastru až k napojení na stávající trasu před vjezdem do sousedních Chválenic. Níže najdete výkresové dokumenty a komentář k výsledku jednání z našeho pohledu.

15. 6. 2018 Zobrazit více

Poslední fotbalový zápas + závěrečná schůze

Poslední fotbalový zápas + závěrečná schůzeZveme všechny fanoušky na poslední jarní zápas, který se odehraje na domácím hřišti v netradičiní čas: tuto sobotu 16.6.2018 od 11.30. Od 15.00 bude pak pod pergolou na hřišti závěrečná schůze na kterou zveme všechny členy SK Nezbavětice.

15. 6. 2018

Pozvánka na zasedání

Pozvánka na zasedáníVážení občané, zveme Vás na zasedání zastupitelstva obce č. 29/2018, které se bude konat ve čtvrtek 14. června 2018 na obvyklém místě, tedy v salonku pohostinství v Nezbavěticích. Bude projednáván poměrně vyšší počet témat, v některých případech velmi důležitých, viz navržený program schůze.

9. 6. 2018 Zobrazit více

Probíhající údržba zeleně

Probíhající údržba zeleněV týdnu od 4.6. do 8.6. proběhne údržba zeleně na obecní návsi a kolem budovy OÚ. Jedná se především o odstranění suchých větví, odlehčení a prosvětlení korun, které nebylo v posledních nejméně dvaceti letech provedeno.

Součástí je bohužel i pokácení lípy naproti vratům usedlosti č.p. 4, tedy jedné z nejstarších. Po zásahu blesku před lety postupně prosychá a její větve tak představují přímé ohrožení pro kolemjdoucí. Záchrana není možná, neboť kmen je již shnilý a dutý. Po odstranění koruny, která hrozí pádem, by se již plnohodnotně nezmladil. V průběhu podzimu bude na místě této lípy vysazen strom nový.

4. 6. 2018 Zobrazit více

Změna č. 1 územního plánu

V současnosti jsou shromažďovány podklady ke změně číslo 1 platného územního plánu obce. Níže najdete záměry obce, případně záměry předložené dalšími subjekty, především Ředitelstvím silnic a dálnic, které budou pravděpodobně do změny zapracovány. Současně zastupitelstvo vyzývá občany obce, aby se vyjádřili k těmto zamýšleným úpravám a podali podněty vlastní.

Záměry projednané předběžně za zasedání ZO dne 12. dubna 2018:

 1. (automaticky při zpracování každé změny ÚP) aktualizace vymezení zastavěného území
 2. zahrnout aktuální podobu plánované přeložky silnice I/20 (při zachování současného koridoru vymezené v Zásadách územního rozvoje Plzeňského kraje)
 3. oprava nesprávně označeného území u hranice s katastrem obce Losiná -> změna na lesní porost
 4. oprava chyby v textové části, pro kterou nelze ve veřejných prostranstvích umisťovat novou technickou infrastrukturu
 5. (požadavek ŘSD) zahrnout revidovanou podobu přeložky silnice I/19, podklady budou ze strany ŘSD poskytnuty zřejmě v září 2018, podmínkou zapracování do změny č.1 je možnost vyhnout se zpracování tzv. SEIA (zjednodušeného posouzení vlivu na životní prostředí), které by proces schválení změny územního plánu výrazně prodloužilo a současně vystavilo možným komplikacím, v tomto případě by revize přeložky I/19 byla do územního plánu zapracována zřejmě samostatně v rámci pozdější změny č. 2)
 6. zvětšení minimálního podílu zeleně v zástavbě z 20% na 40% plochy (jedná se stále o poměrně mírný požadavek, například na parcele o 1000 m2 by zastavěno smělo být 600 m2, což dalece přesahuje běžné potřeby)
 7. (doporučení Odboru stavebně správního Magistrátu města Plzně) snížení rozlohy ploch pro obytnou výstavbu
 8. úprava umožňující provedení rektifikace křižovatky u zemědělského areálu, odbočka tzv. do Houvozu, která je nyní velmi nepřehledná
 9. doplnění ochranných příkopů nad intravilánem obce, tedy západním směrem, a jejich označení za veřejně prospěšné stavby
 10. vymezení ploch pro retenci srážkových vod tamtéž
 11. rozšíření území pro možné umístění čistírny odpadních vodtak, aby v případě dohody s vlastníky pozemků bylo možné budoucí ČOV umístit do jisté míry blíže obci a současně na druhé straně vodoteče, než je nyní plánováno (za účelem snížení investičních nákladů)
 12. zvážení úpravy umístění vodojemu, nově do areálu Škalky, kde prochází stávající vodovod a pozemky jsou ve vlastnictví obce, bude-li to projektantem posouzeno jako výhodné též z technického hlediska
 13. zenesení studie nového rybníka pode vsí do ÚP

V návaznosti na změnu územního plánu bude zřejmě zpracována územní studie k části, případně ke všem plochám umožňujícím další výstavbu rodinných domů. Zpracování této studie je podmínkou jejich využití a současně zabezpečí, aby budoucí výstavba umožňovala umístění komunikací, veškerých technických sítí a dalších obslužných objektů.


30. 5. 2018 Zobrazit méně

Soutěž požárních družstev

Soutěž požárních družstevSbor dobrovolných hasičů Nezbavětice spolu se starostou obce zvou na 12. ročník poháru starosty obce a memoriálu Miloslava Sedláka. Jedná se o soutěž požárních družstev. Akce se koná v sobotu 26.5.2018, začátek od 13:00 hodin na místním hřišti.

18. 5. 2018

Vyklizení skladu v objektu staré kovárny

V neděli 29.4.2018 proběhla brigáda na úklid skladu v objektu staré kovárny. Nyní probíhají drobné zednické opravy a brzy se sem nastěhují méně používané věci hasičů, na které už není prostor v objektu hasičské zbrojnice. Foto po rozkliknutí...

4. 5. 2018 Zobrazit více

Svoz nebezpečných odpadů

Svoz nebezpečných odpadůVe středu 9. května 2018 od 16:00 do 19:00 hodin proběhne na shromaždišti odpadů u cesty na Škalky pravidelný jarní svoz nebezpečných odpadů. Je možno odevzdávat vyřazené elektrospotřebiče, pneumatiky osobní i nákladní bez disků (velikost "Avia"), oleje a další. Úplný seznam je přiložen.

2. 5. 2018 Zobrazit více

Stavění májky

Stavění májkyDnes 30. dubna od 18:00 hodin proběhne stavění májky u místního hřiště. Ke vztyčení májky zveme všechny příznivce této akce.

30. 4. 2018

Akce: Ukliďme Škalky

Akce: Ukliďme ŠkalkyCelorepubliková akce „Ukliďme Česko“ sice již proběhla, ale uklízet nepořádek v přírodě lze i v jiný den. Přijďte podpořit akci pořádanou obcí Nezbavětice a ukliďme Škalky.

Koná se v sobotu 28.4.2018, sraz v 9:00 v ulici směrem ke Škalkám.

Pytle na odpad budou zajištěny. Občerstvení: buřty a nějaké to pivko bude také zajištěno.

23. 4. 2018

Stránka